Girls Hockey Results vs Arundel

Friday, 29 May, 2015

1st Team
Hillcrest  2  -  Arundel 0
U16
Hillcrest  2  –  Arundel 0
U15
Hillcrest  2  –  Arundel 0
U14
Hillcrest  5  –     Arundel 1